Search Result of "เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความ"ยอดเยี่ยม" (2014)

ผลงาน:แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย

นักวิจัย: Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการด้านการดำเนินงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

Img
Img

Researcher

นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยดำเนินงาน, การจัดการโซ่อุปทาน, การวางแผนและควบคุมการผลิต, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนการผลิต

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume