Search Result of "เครื่องคัดแยก"

About 44 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชิ้นส่วนเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

เครื่องคัดแยกพริกหวานอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

เครื่องคัดแยกขนาดเม็ดพลอยดิบควบคุมด้วยเครื่องแวริแอค (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วงอก (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
123