Search Result of "เครือข่ายตรวจวัดไร้สาย"

About 19 results
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบวิเคราะห์สถานะแบบพกพาสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Network, Wireless LANs, Quality of Service

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mobile Wireless Ad hoc Networks, Sensor Networks, Network Management and Control

Resume

Img

Researcher

ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:WLAN, Wireless Networks, Computer Networks, Protocol Design and Analysis, Data Communication, Computer Networks , Performance Evaluation

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011

หัวเรื่อง:ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4, ECTI-CARD 2012

หัวเรื่อง:ระบบการจัดการสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์เกตเวย์ในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ,ECTI-CARD 2013

หัวเรื่อง:ระบบจัดการและรายงานสถานะโหนดตรวจวัดไร้สายแบบเวลาจริงและย้อนหลังในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ,ECTI-CARD 2013

หัวเรื่อง:ระบบวิเคราะห์สถานะแบบพกพาสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ,ECTI-CARD 2013

หัวเรื่อง:ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายในเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย