Search Result of "เครือข่าย"

About 2474 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โครงแบบการควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายแบบบูรณาการ (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายตรวจวัดไร้สาย (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและพระภิกษุสงฆ์ในเขต จ.อ่างทอง ในการเผยแพร่ศาสนธรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:ความต้องการและพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ผลกระทบของ EGR ต่อคุณลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลภายใต้สภาวะเครื่องยนต์ต่างๆ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ระบบทำน้ำร้อนจากความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:การศึกษาเเละปรับปรุงคุณภาพของรถเเทรกเตอร์คีบอ้อยที่ใช้ในการเกษตรของไทย ด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการสั่นสะเทือน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศซกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่23

หัวเรื่อง:ระบบติดตามอนุภาคใน3มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมที่ติดตั้ง Gurney Flap โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของแพนอากาศใบพัดกังหันลมที่มีชายหลังแบบลู่ออกด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การออกแบบแกนทางเข้าของเบ้าพิมพ์ที่ใช้ในแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับการขึ้นรูปข้อต่อยางที่ใช้ร่วมกับยางขอบหน้าต่างในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของความหนาและรัศมีโค้งงอในการออกแบบยางข้อต่อหุ้มสายไฟระหว่างตัวถังกับประตูที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

12345678910...