Search Result of "เคมีเชิงฟิสิกส์"

About 57 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งลูกเดือย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของสตาร์ชและแป้งข้าวฟ่าง (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

สมบัติด้านเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งและสตาร์ชลูกเดือย (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งลูกเดือย

123