Search Result of "เขื่อนภูมิพล"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ, โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ , มานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยว, วิจัยเชิงคุณภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาชีวภาพ , โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ , มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย ยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrology, Water Resources Development, Mathematical Modelling, Flood Management

Resume