Search Result of "เกาะเกร็ด"

About 62 results
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (2017)

หัวหน้าโครงการ:อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, Imgนาย วุฒิ คงรักษา, Imgอ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

แหล่งทุน:กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ เรื่อง : ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ในการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2551.ร.ร. อัมริน ลากูน จ.พิษณุโลก (2008)

ผลงาน:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

นักวิจัย: Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพืชวสวนแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสำรวจพรรณพืชเบื้องต้นบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสำรวจ เรื่อง การได้มา การบันทึก และการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหม้อน้ำสลักลายวิจิตรมอญ เกาะเกร็ด ของช่างปั้นชาวมอญเกาะเกร็ด

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ งามนิยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของพืชทางการเกษตรในพื้นที่สวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1234