Search Result of "เกาะอ่างทอง"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของรามูลสัตว์ ราโรคพืช และราบนขอนไม้ผุ จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มหอยในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของราในมูลสัตว์จากเกาะแสมสารและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของรา coprophilous ascomycetes และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย วชิระ ใจงาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการั

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานเชื้อรา, ราสาเหตุโรคพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานเชื้อรา ราวิทยา, ราในน้ำและดิน รามูลสัตว์, ราสาเหตุโรคพืช ราทนร้อน, ราเอนโดไฟท์, ไมคอร์ไรซาของกล้วยไม้

Resume