Search Result of "เกาะสุรินทร์"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นานาชาติ สิรินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ประกาศเกียรติคุณรางวัลดี สาขาประมง ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบของชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:ศูนย์นานาชาติ สิรินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของปูในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

Img

Researcher

นาง สุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พึช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

12