Search Result of "เกษตรยั่งยืน"

About 133 results
Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Img

ที่มา:เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:75 2 เครือข่ายเกษตรยั่งยืนสกลนคร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 75 2 เครือข่ายเกษตรยั่งยืนสกลนคร
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: Ew5GOg18eDE
Updated: 2012-11-23T23:28:33.000Z
Duration: 1661 seconds


Img

ที่มา:JICA

หัวเรื่อง:การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตรเกษตรยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะที่2

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตเบญจมาศของเกษตรกรในโครงการและนอกโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เขียน:Imgอรนุช กาหลง

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1234567