Search Result of "เกษตรกรรุ่นใหม่"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่

ผู้เขียน:Imgกีรติยา สวัสดิภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2556 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2556 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

Researcher

ดร. อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้หญิงกับการเกษตร , การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท , การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้หญิงเกษตร, การผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทยุ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเพื่อการพัฒนา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

12