Search Result of "เกษตรกร"

About 2053 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมาตรฐานสู่เกษตรกร (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sudprasong Suwonlerd,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลภายนอก สำหรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดหนี้ปี 2549

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและจำหน่ายสินค้าชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทัศน์ แปลงกาย

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรเชิงบูรณาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

หัวเรื่อง:การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนกอร สีมานนท์, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร"

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังถึงปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม 2549 "อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาครและการปรับตัวของเกษตรกรไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตอเบอรีเพื่อส่งให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...