Search Result of "เกณฑ์การใช้พลังงาน"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การพัฒนาดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgศิรินาถ ทองขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลไกการประสานงานสำหรับการเลือกแอคเตอร์หลายตัวบนเครือข่ายเซ็นเซอร์และแอคเตอร์ไร้สาย

ผู้เขียน:Imgธีระชัย ราชมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:energy conservation, renewable energy, hvac / refrigeration system, measurement and verification

Resume