Search Result of "อ.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microfinance, Cooperative Economics

Resume

Img

Researcher

ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume