Search Result of "อ.ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตเนยแข็งสีแดงจากนมถั่วเหลืองด้วยเชื้อรา Monascus purpureus (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกกร สินมา, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, Imgอ.ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. กนกกร สินมา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกเชื้อแอคติโนมัยสีทและนำไปใช้ประโยชน์, การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ , การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์และการแสดงออก, ความหลากหลายของจุลินทรีย์

Resume