Search Result of "อุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามในประเทศไทย

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:สำรวจการใช้อุปกรณ์ไถจอบหมุนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับประเทศไทยเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเน้นการทดลองในแปลง

Img

Researcher

นาย วิชัย หมอยาดี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร, Soil Dynamics in Tillage, Soil Compaction, Agricultural Machinery Design

Resume