Search Result of "อุปกรณ์ตัด"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตัดเครือกล้วย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาตำแหน่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ตัดตอน เพื่อยกระดับค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีการจำลองมอนติ คาร์โล

ผู้เขียน:Imgพหล นภารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume