Search Result of "อุปกรณ์ตรวจวัด"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดบนฐานกระดาษร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดแคดเมียมและตะกั่วในตัวอย่างข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ประจำปีงบประมาณ 2559

Img
Img
Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:การศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

หัวเรื่อง:การจับคู่เอกลักษณ์ของยานพาหนะโดยใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบขดลวดเหนี่ยวนำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011

หัวเรื่อง:ระบบเฝ้าสังเกตสัตว์ป่าผ่านเครือข่ายไร้สายแบบเวลาจริง

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6"

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจวัดคุณภาพไบโอดีเซลชุมชน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบสังเกตการณ์สภาวะอากาศชั้นบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Network, Wireless LANs, Quality of Service

Resume

12