Search Result of "อุปกรณ์"

About 1032 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์ปลูกต้นกล้า (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดอุปกรณ์ช่วยแรงสำหรับจักรยานไฟฟ้า (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหิ่งห้อย (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดอุปกรณ์วางไข่และฟักไข่ของหิ่งห้อยน้ำจืด (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดอุปกรณ์เลี้ยงตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ปี 2552 ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (2009)

ผลงาน:แบบจำลองเครื่องวัดอัตราการใช้ออกซิเจนในหนูขาวเล็กโดยทางอ้อม

นักวิจัย: Imgนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นกั้นแยกตัวรูปตัววี

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...