Search Result of "อุบัติใหม่"

About 65 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวกับแนวทางป้องกันกำจัด (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

TILAVAC วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, Imgผศ.ดร.อรรถพร

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
1234