Search Result of "อุบัติเหตุทางถนน"

About 5 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการ ระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนกับการแก้ไขและป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย พิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สำรวจ วัสดุงานทาง ขนส่ง

Resume