Search Result of "อุบลราชธานี"

About 196 results
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:ผลของโปรโมเตอร์แมงกานีสที่มีต่อการสังเคราะห์เชื้อเพลิงฟิชเชอร์-โทรปส์ ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์ บนตัวรองรับซิลิกาที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล

Img

ที่มา:เครือข่ายการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกและการขนส่งที่เหมาะสมของโซ่อุปทานผักกาดหอม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่๑๕ อุบลราชธานี

หัวเรื่อง:The study of wave condition in pakpanang

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยผงจากเมล็ดมะรุมและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:แบบจำลองแนวความคิดของระบบโซ่อุปทานยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยพลวัตของระบบ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:การตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตในไมโครอิมัลชันแบบรีเวิร์ส

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย ครั้งที่2

หัวเรื่อง:ความไวของกระบวนการผลิตไก่ต่อการปนเปื้อนและการกระจายตัวของเชื้อ Listeria monocytogenes จากการวิเคราะห์ด้วยอาหาร ALOAและ P76GXP

Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุชา เพียรชนะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:ดการประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:เครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST-SSR ที่สามารถจำแนกสบู่ดำที่มีปริมาณฟอร์โบลเอสเทอร์สูงและต่ำ

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
12345678910