Search Result of "อุทัยวรรณ แสงเสถียร"

About 9 results
Img

Researcher

นาย สานิตย์ รัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนดนตรีไทย

Resume

Img

Researcher

นางสาว มินตรา สิงหนาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา, พันธุศาสตร์

Resume

Img

งานวิจัย

ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้บีจีเนียส (B-genius)ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภารดี(วิภาสิริ) กล่อมดี(ทิวสมบุญ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนิพาภรณ์ คงบางพระ, Imgนางสาวกิติศาอร พรมแก้ว, Imgนางสาวนันทิภา หอมนาน, Imgนางสาวบุษรา รักสกุล, Imgนางสาวมินตรา สิงหนาค, Imgนางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ, Imgนางสาวสุพัตรา ฝ่ายขันธ์, Imgนายไตรรัตน์ รัตนเดช, Imgนายภาสวิชญ์ หลาวมา, Imgผศ.รุจิราพร รามศิริ, Imgผศ.แสงเดือน เจริญฉิม, Imgผศ.อุทัยวรรณ แสงเสถียร

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นาง พลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วัดผล และสถิติวิจัย

Resume

Img

Researcher

นาง ภารดี(วิภาสิริ) กล่อมดี(ทิวสมบุญ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, พันธุวิศวกรรม, การบำบัดด้วยยีน

Resume

Img

Researcher

นาง รุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร , การจัดการเรียนการสอน, การวัดและประเมินผล, การวิจัยทางการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย ณชพงศ์ อุดมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ศิลปะ

Resume

Img