Search Result of "อุทกภัยลุ่มน้้าคลองชุมพร"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าคลองชุมพร (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าคลองชุมพร

Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume