Search Result of "อุตสาหกรรมเกษตร"

About 8252 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552.

หัวเรื่อง:ผลของสารเสริมสภาพพลาสติกต่อคุณสมบัติสารเคลือบไคโตซานและการประยุกต์ในกล้วยหอม.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552.

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ำมันปาล์มในระหว่างการทอดมันเทศที่สภาวะสุญญากาศและสภาวะบรรยากาศ.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17 - 20 มีนาคม 2552.

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบไคโตซานตือคุณภาพของมะม่วงฟ้าลั่นสดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์

หัวเรื่อง:การเจริญและการรอดชีวิตของโพรไบโอติกแลกโตบาซิลัสในนมข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ

หัวเรื่อง:การพัฒนาแถบสีมาตรฐานเพื่อตรวจวัดปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ

หัวเรื่อง:สารพฤกษเคมี ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพจุลินทรีย์ในข้างกล้องและข้างสีต่างสายพันธ์ุจาก 20 จังหวัดของไทย

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:สมบัติทางวิทยากระแสของน้ำกระเจี้ยบสกัดพร้อมดื่มตลอดการเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองการทำนายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของความดันต่อการแยกแล็กโทสจากสวีทเวย์โดยใช้อัลตราฟิลเตรชัน

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพขนมจีนแห้ง

Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของอาหารโดยวิธี Ohmic

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:Antimicrobial and Antioxidant Activities of Betel Oil

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:Moisture Sorption Characteristics of Cassava Flour Film

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:การศึกษาการย้อมสีฝ้ายด้วยสีรีแอคทีฟในหัตถอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:การใช้อัลทราโซนิกในกระบวนการขจัดกัมทางเคมีเส้นใยสับปะรด

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายและผ้าเส้นใยสับปะรดและฝ้าย

12345678910...