Search Result of "อิเล็กโตรไลท์"

About 7 results
Img

งานวิจัย

สมบัติของน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำอิเล็กโตรไลท์ชนิดเป็นกลางและผลต่อการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สมบัติของน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำอิเล็กโตรไลท์ชนิดเป็นกลางและผลต่อการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

Img

Researcher

นาย กฤษณะ เต็มตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง, Food Chemistry ,Flavor Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมิตรา บุญบำรุง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Flavor Chemistry, Food Analysis by GC/MS HPLC , การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี โดยใช้หลักการแก๊สโครมาโตรกราฟฟี, เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี เช่นวัดสารสำคัญที่ให้กลิ่นรสและสารระเหยในตัวอย่าง

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี วารัญญานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

Resume