Search Result of "อิเล็กทรอนิกส์"

About 775 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2556 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บุคคลทั่วไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลใน มก.

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.รุสลัน อุทัย, Imgอ.ซาวาวี ปะดาอามีน, Imgอ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Warapan Apisuphachok, Lecturer,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องมือช่วยสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Warapan Apisuphachok, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์สำหรับการคำนวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:โปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์สําหรับคํานวณดัชนีการกระจายด้วยวิธี Nearest Neighbor

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2552 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและออกแบบเครื่องซักผ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและความรู้จากเอกสารไร้โครงสร้างภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง ระยะที่ 2

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการที่ปรึกษาจัดทำกรอบการพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบไปโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ปีที่ 1)

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวควบคุมสำหรับกระบวนการ Neutralization แบบต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคนิคการควบคุมอิงแบบจำลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

หัวเรื่อง:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้งานมาตรฐานสำหรับในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

12345678910...