Search Result of "อิมัลชัน"

About 159 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ผงอินนูลินจากแก่นตะวันทดแทนน้ำมันในระบบอิมัลชัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678