Search Result of "อินเดียมทินออกไซด์"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าเชิงแสงของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของแก๊สออกซิเจนต่ออาร์กอนต่อสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของแก๊สออกซิเจนต่ออาร์กอนต่อสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับของสารตัวนำยวดยิ่งระบบ (Bi, Pb) Sr-Ca-Cu-O ด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตบีน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมฟิล์มตัวนําโปร่งแสงสมรรถภาพสูงด้วยโครงสร้างหลายชั้นของฟิล์มเงินและอินเดียมทินออกไซด์

Img
Img

Researcher

นาย วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชีวัน กรอบทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, สารตัวนำยวดยิ่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ศึกษา, วัสดุศาสตร์, ตัวนำยวดยิ่ง, วิธีเรียทเวลด์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized solar cells), เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ (เพอรอฟสไกต์) (emerging solar cells; perovskite), วัสดุโครงสร้างนาโน (nanostructured materials), โฟโตคะตะลิสต์ (photocatalysts), ฟิล์มบางและการปรับปรุงพื้นผิว (thin films and surface modification)

Resume

Img

Researcher

ดร. วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume