Search Result of "อิฐมวลเบา"

About 9 results
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานนวัตกรรมายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเหรียญเงิน (2018)

ผลงาน:อิฐมวลเบาเพื่อความยั่งยืนทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นักวิจัย: Imgดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์ Imgเบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์ Imgกรกมล มีสมบัติ Imgณิชา ซาโต้ Imgปานรวีชัย ตั้งเกมจิตต์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองจากกากสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิฐมวลเบา

Img
Img

Researcher

นาย พิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สำรวจ วัสดุงานทาง ขนส่ง

Resume

Img

Researcher

นาย วรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์, การควบคุมอัตโนมัติ, ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง , ระบบสกัดกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในอาคาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง พลศาสตร์โครงสร้าง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

Resume

Img

งานวิจัย

เคยู-ไบโอดีเซล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.