Search Result of "อิฐดินซีเมนต์"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเถ้าเหง้ามันสำปะหลังในรูปอิฐดินซีเมนต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกมล อมรฟ้า

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

Img
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากเถ้าเหง้ามันสำปะหลังในรูปอิฐดินซีเมนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การจัดการดินตะกอนหน้าประตูระบายน้ำเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และการนำไปใช้ทำอิฐดินซีเมนต์ กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ดินตะกอนหน้าประตูระบายน้ำเพื่อทำอิฐดินซีเมนต์ กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgมนูญ จิรกิตตยากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgรัฐชา ชัยชนะ

กรรมการร่วม:Imgทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช

Img

Researcher

นาง ประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Unit Operation in Food Engineering, Conversion of Energy Form Biomass

Resume

Img

Researcher

ดร. ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Resume