Search Result of "อาเซียน"

About 793 results
Img
Img

ที่มา:พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน (Genetics towards ASEAN)

หัวเรื่อง:ยีน BADH2 มีความสัมพันธ์กับความหอมในข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) Moench)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อาเซียนจากมิติวรรณกรรม: อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เราพร้อมหรือยังสำหรับประชาคมอาเซียน (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thamrongsak Svetalekth, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2556 เรื่อง อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียง บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง

Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

หัวเรื่อง:ภาคประชาชน กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจำปี 2555

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11:อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ความต้านทานโดยสมบูรณ์ต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 "พันธุศาสร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน"

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ด้านเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR และขนาดโครโมโซมของพืชในสกุล Jatrophaบางชนิด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย

หัวเรื่อง:สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย

หัวเรื่อง:สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
12345678910...