Search Result of "อาหารเช้าธัญชาติ"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 (2013)

ผลงาน:การผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน

นักวิจัย: Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

Doner:คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว)

หัวเรื่อง:สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เสริมสุขภาพด้วยเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Optimization and extrusion behavior on functional ready-to-eat breakfast cereal

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chulaluck Charunuch, ImgDr.Nipat Limsangouan, ImgMs.Waraporn Prasert, ImgMr.Pisut Butsuwan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่36

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพโปรตีนของอาหารเช้าธัญชาติด้วยวิธีวิเคราะห์กรดอมิโนและการย่อย

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค( Instant product ), การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process

Resume

12