Search Result of "อาหารฮาลาล"

About 61 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองทั่วไปเพื่อช่วยในการจัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน (หมู) ในมาตรฐานอาหารฮาลาล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาง วรางคณา พันธุมโพธิ

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมัชญา ตาทองศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณต์อาหารจากแป้งข้าว ได้แก่อาหารประเภทเส้น

Resume

1234