Search Result of "อาหารพืช"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิดปากใบของข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

การประชุมวิชาการ

Microscopic Study of Internal Anatomy of Mangosteen (Garcinia mangostana L).

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความเค็มต่อปริมาณธาตุอาหารพืช และคุณภาพเมล็ดข้าวหอมสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgอภันตรี พฤกษพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยฤกษ์ มณีพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของวรรณกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว นิภา เขื่อนควบ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เกษตรเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbiology, Biochemistry in Fishery Products, Postharvest Technology, Food Safety System, Non-Food of Fishery Products, Applied Algal Resources

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชและโลหะหนักในหญ้าแฝกที่ปลูกในน้ำเสีย

ผู้เขียน:Imgสุทธิรักษ์ ตั้งเรืองเกียรติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgRidthee Meesat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของวรรณกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biology of plant pathogenic bacteria and fungi, Plant disease management, Taxonomy of fungi

Resume

Img

Researcher

นาย สามารถ เศรษฐวิทยา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การขยายพันธุ์พืชและเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

Resume

Img

Researcher

นางสาว บัวบาง ยะอูป

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล

Resume

Img

Researcher

นาง มณฑา วงศ์มณีโรจน์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , รวบรวมพันธุ์พืช, การปลูกพืชตามระบบมาตรฐาน GAP

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agricultural Logistics and Supply Chain Management, ICT for Agriculture, Agricultrual System Simulation and Optimization, Postharvest Technology, Agricultural Engineering

Resume