Search Result of "อายุเก็บเกี่ยวสั้น"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามให้มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงโดยรังสีแกมมา

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี คชชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีการมิวเตชั่น

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีการมิวเตชั่น

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามอายุเก็บเกี่ยวสั้นและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีมิวเตชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The European Union (EU)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดอายุเก็บเกี่ยวสั้นโดยวิธีปกครองและโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

นาง วัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย โรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สรรเสริญ จำปาทอง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume