Search Result of "อายุการเก็บ"

About 466 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บน้ำจิ้มซีฟู้ด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไตปลาแห้งเพื่อคงรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภูวิษณุ์ โพธิสุข

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอนุตาร์ นุ่มนวล บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการเพื่อยืดอายุการเก็บของผักสดตัดแต่ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิบรรจุขวดพร้อมบริโภค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาววีณา ชูคีรียานันทกุล)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงมหาชนก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวชญานิน บุญเพิ่ม)

Img
Img

งานวิจัย

ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอฟ ดับบลิว อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเพื่อยืดอายุการเก็บ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณเนตรทราย จุลาสัย) และ บริษัท เคเนต จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายธนทัศน์ ไทยธนวัฒน์)

Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ต (Oatmeal Cookies) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วนจากร้านที่มีชื่อเสียงพร้อมบริโภคบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจุฑามาศ สื่อประสาร

แหล่งทุน:บริษัท Excel Packaging จำกัด 135 หมู่ที่ 9 ซอยกระทุ่มล้ม 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิตรัตน์ นิลกมลวิลาส)

Img
Img
Img
Img
12345678910...