Search Result of "อาทิตย์ ไยพานิช"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:Metals, Ceramics, Thermodynamics and Phase Transformation, Materials Characterization

Resume