Search Result of "อาชีพ"

About 850 results
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการอาชีพทางเลือกเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผู้สูงอายุ : จากภูมิปัญญาอาชีพสู่ความภาคภูมิใจ (2018)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Ruck Chunhakan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้องการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, Imgนายเพิ่ม สุรักษา, Imgนายนพสิทธิ์ ล่องจ้า, Imgนางพาณี สวาสดิ์

Img

ที่มา:ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักอย่างมืออาชีพ

หัวเรื่อง:ผลิตมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3(เต่างอย)จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

12345678910...