Search Result of "อาจารย์มนัญชยา เรืองวงศ์โรจน์"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม, แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การออกแบบสถาปัตยกรรม

Resume