Search Result of "อาคารเขียว"

About 62 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเขียว (Green BIm) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การรับรู้ความเป็นอาคารเขียวของผู้ใช้อาคาร (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Aracha Krasae-in, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรับรู้ความเป็นอาคารเขียวของผู้ใช้อาคาร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวเพื่อหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจริงของอาคารเขียวในเขตประเทศร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Associate Professor Masayuki Ichinose

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, ImgAssociate Professor Masayuki Ichinose

แหล่งทุน:Tokyo Metropolitan Government

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234