Search Result of "อาคารสูง"

About 53 results
Img

การประชุมวิชาการ

แนวคิดในการออกแบบฐานรากอาคารสูงแบบฐานแผ่บนเสาเข็มในกทม. (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แบบจำลองสมการโครงสร้างความสำเร็จการก่อสร้างอาคารสูง (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารสูง (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจำลองเสาเข็มด้วยสปริงในการออกแบบฐานรากอาคารสูง (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์ระบบท่อประปาภายในอาคารสูงด้วยแบบจำลอง EPANET (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

123