Search Result of "อากาศยาน"

About 285 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อากาศยานขึ้น-ลงแนวดิ่งสี่ใบพัด (Quadrotor) (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ผลกระทบด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accreditation (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมอุทยานแห่งชาติสตว์ป่าและพันธุ์พืช

Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accreditation Programme ต่อการปฏิบัติการของท่าอากาศยานในประเทศไทย ระยะที่ 1 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับลงแนวดิ่งแบบตั้งหาง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอากาศยานน้ำเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
12345678910...