Search Result of "อากาศพลศาสตร์"

About 56 results
Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi-Mission (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมรรถนะทางด้านอากาศพลศาสตร์ของใบพัดของกังหันลมแบบซาโวเนียสด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุกหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
123