Search Result of "อัตราการระบาย"

About 11 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ(ขสมก.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถโดยสารประจำทางที่ใช้ดีเซลและก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgเมธิกา จอมราชคมน์

ประธานกรรมการ:Imgฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgTeerawet Titseesang

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม , มลพิษทางอากาศ

Resume

Img