Search Result of "อัตราการกัดเซาะ"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ

ผู้เขียน:Imgพีรพล แก้วนนท์

ประธานกรรมการ:Imgวรรณดี ไทยสยาม

กรรมการร่วม:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydraulics,Sediment Transport

Resume