Search Result of "อัญชัน"

About 140 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดดอกอัญชันต่อหนูเม้าส์เพศเมีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นางสาว อัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับพฤติกรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญชัน ไตรธิเลน

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ โลหิตวิทยา โรคพืชวิทยา Biocontrol

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีเก็บรักษาสภาพตัวอย่างของระบบทางสรีรวิทยาของสัตว์ ด้วยความเย็นโดยใช้หลักการ Dehydration ใน Epoxy resin (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1234567