Search Result of "ออคราทอกซิน เอ"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราออคร่าทอกซิน เอ (ochratoxin A) ในพริกป่น

Img

ที่มา:สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหารต่อการลดปริมาณออคราทอกซินเอในข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ความสามารถของเชื้อราสรางสารพิษออคราทอกซิน เอ ในข้าวกล้องของไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิต Immunoaffinity column ต้นแบบ ที่จำเพาะต่อออคราทอกซินเอในข้าวโพด

Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชุด ELISA ต้นแบบที่จำเพาะต่อออคราทอกซินเอ

Img

Researcher

ดร. พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Environmentat Toxicology

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pharmacology, Toxicology

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Sanitation , Food Safety

Resume

12