Search Result of "ออกแบบผังสายการผลิต"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบรถของเล่นเด็ก (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume