Search Result of "อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์"

About 111 results
Img

Researcher

ดร. ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและประเมินโครงการ, การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน , นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของผู้บริหารและการจัดการแรงงานสัมพันธ์ต่อผลิตภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ อรุณชัยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกกาแฟแบบเชิงเดี่ยวและแบบมีพืชอื่นผสมในเขตพื้นที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgเกษียร วงศ์วัฒนากูล

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการดำเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน

ผู้เขียน:ImgKittisak RATTANAHON

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกส้มเขียวหวานในเขตจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgปิ่นรัตน์ เหลี่ยมอุไร

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การพัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องของไทยไปสหรัฐอเมริกา : กรณีปลาทูน่า และกุ้งกระป๋อง

ผู้เขียน:Imgจันทนา ดิลกเวช

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร จากแม่น้ำชีในจังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgจักรกฤษณ์ จิระราชวโร

ประธานกรรมการ:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgรักชนก ทุยเวียง

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบองค์กรชุมชนเพื่อบริหารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgนภาพรรณ ทั่งบุญ

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgกฤษณ์ คงเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการกจัดขยะโดยวิธีทำปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgบุญมี ปัญญากรณ์

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการค้า

ผู้เขียน:Imgสุเทพ นิ่มสาย

ประธานกรรมการ:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวของไทยและข้าวสหรัฐอเมริกา

ผู้เขียน:Imgนิติยา สังขปรีชา

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำสวนทุเรียนชีวภาพและสวนทุเรียนดั้งเดิม: จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgจรูญ ชำนาญไพร

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏและแบบจำลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ : กรณีศึกษาอาหารทะเลกระป๋องของไทย

ผู้เขียน:Imgยะห์รินทร์ มะสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123456